Green Parrot

 
The Green Parrot : Hardy en Kelson (Enright).
Tag : Zilver twist en gele floss.
Tail : Een topping en tippets in strands.
Body : Violette floss.
Ribs : Zilver tinsel.
Throat : Licht groene Papagaai hackle.
Wings : Goudfazant tippet en de punt van een gele veer van de onder rug van een Goudfazant, Papagaai,
Parelhoen, Ibis, gele Ara en Mallard.
Cheeks : Indian Crow.
Head : Zwarte herl.
 
 
The Green Parrot : William Murdoch, 29ste Mei, 1886. Fishing Gazette.(Mr. Garden) Met dank aan Colin Innes.
Tag : Zilver twist en donker oranje floss.
Tail : Een topping, Wintertaling en rood en groene Papagaai.
Butt : Zwarte Struisvogel herl.
Body : Erwten groene floss.
Ribs : Ovaal tinsel.
Hackle: Gras groen, vanaf de eerste rib.
Wings : Goudfazant tippet fibers; brede strips Pauw vleugel, Trap, Fazant staart, Wintertaling, rood, groen en geel
            geverfde Zwaan en een topping er overheen.
Cheeks : Jungle Cock, met 2 stippen.
Horns : Blauwe Ara.
Head : Zwarte wol.
UA-36282217-1