Poynder

 
Poynder or Captain : Hardy, Kelson (Kelson) en Hale (Mr. Kelson).
 
 
Tag : Zilver twist en licht blauw floss.
Tail : Topping en 2 Chatterer, met de achterkant tegen elkaar.
Body : Twee windingen licht, oranje floss, twee windingen donker oranje Zeehonden vacht, twee windingen donker rood claret
            Zeehonden floss, de rest donker blauw Zeehonden vacht.
Ribs : Ovaal zilver tinsel.
Hackle : Een witte coch-y-bondhu hackle, licht rood claret geverfd, vanaf het oranje floss.
Throat : Blauwe hackle en Parelhoen.
Wings : Pijlstaart eend, Wintertaling, Parelhoen, Pauw vleugel, Amherst fazant, Trap, en Goud fazant, Zwaan geverfd in de
            kleuren licht oranje, donker oranje, donker claret en donker blauw; twee strips Mallard en topping er overheen.
Sides : Jungle cock.
Cheeks : Chatterer.
Horns : Blauwe Ara.
Head :Zwart.
UA-36282217-1