John Ferguson

 
John Ferguson : Hardy en Kelson (Wright).
 

Tag : Zilver twist en donker gele floss.
Tail : Een topping.
Butt : Zwarte Struisvogel herl.
Body : Blauwe floss en zalm kleurige floss, in gelijke delen.
Ribs : Zilver lace en zilver tinsel.
Hackle : Oranje hackle vanaf de blauwe floss.
Throat : Parelhoen.
Wings : Pijlstaart eend, Goudfazant staart, Trap, Papagaai, rode
Ara, zwarte Kakatoe staart, Parelhoen, Mallard
en een topping.
Sides : Jungle Cock.
Horns : Blauwe Ara.
Head : Zwarte Struisvogel herl.
UA-36282217-1